• • •   e-mail:   plonka1@wp.pl   tel. (085) 715 16 24   18-100 Łapy    Płonka Kościelna   woj. podlaskie  • • •   JĘZYK STRONY polska    

 

 

NASZA SZKOŁA

Strona główna
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Dokumenty szkolne
Sekretariat
Rada Rodziców   Pedagog Szkolny

W OBIEKTYWIE

Aktualności Spacer po szkole
Nasza miejscowość
Galeria   

 

PO LEKCJACH

 

Biblioteka
Koło informatyczne
SKS
Chór szkolny
Caritas

 

SPORT

 

2008/2009
Tabela rekordów
Archiwum 

 

PROJEKTY

 

Szkoła Dobrego Wyboru Uczeń Online
Rozwój przez Kompetencje Szkoła bez Przemocy

 

   


   
 

 

 

Z cyklu  „Poradnik dla Rodziców”

Gdy rodzice pracują za granicami kraju … 

Eurosieroctwo - rodzice przebywają poza granicami kraju, w którym żyje ich dziecko/dzieci.

Każdemu rodzicowi przysługuje pełna władza rodzicielska, o ile decyzją sądu nie jest ona ograniczona, zawieszona czy odebrana.

Stąd z definicji wynika, że o wszystkich sprawach istotnych dla rozwoju, wychowania dziecka decyduje rodzic, który ma pełnię  władzy rodzicielskiej.
         Organizowane niejednokrotnie przez szkołę wyjazdy integracyjne dla klasy, wycieczki klasowe czy składane wnioski o stypendia szkolne, kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach czy innej specjalistycznej poradni wymagają zgody rodzica.
        W przypadku kiedy oboje rodzice maja pełnię władzy rodzicielskiej, a jeden z rodziców wyjeżdża za granicę, pozostawiając dziecko/dzieci pod opieka drugiego rodzica, ten ostatni spełnia nad dzieckiem/dziećmi opiekę prawną i zobowiązany jest do konsultowania wszelkich decyzji w sprawach dzieci z rodzicem przebywającym za granica. Szkoła jednak w przypadku jakichkolwiek działań kierowanych wobec dziecka, a wymagających zgody rodziców jest zobowiązana uzyskać zdanie i zgodę obojga rodziców.

Sprawa komplikuje się w przypadku kiedy obydwoje rodzice wyjeżdżają za granicę lub kiedy rodzic samotnie wychowuje dziecko i zamierza wyjechać za granicę, pozostawiając dziecko w kraju pod opieka babci, cioci, znajomej, sąsiadki etc. Wówczas osoba, pod której opieką pozostaje dziecko zwana jest opiekunem faktycznym, który nie posiada prawa opieki nad dzieckiem. Takie prawo  przysługuje jedynie rodzicowi (któremu nie odebrano praw rodzicielskich) lub osobie, której sąd przyznał takie prawo. Wynika z tego jednoznacznie, że babcia, ciocia etc. nie maja prawa decydować w sprawie dziecka i podejmować decyzji wiążących np. wyjazd na wycieczkę klasowa, przeprowadzenie badań w PPP, wykonanie zabiegu operacyjnego w szpitalu, wyjazd dziecka za granicę.
To powoduje, że dziecko często nie może korzystać z praw i przywilejów mu przysługujących z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej (brak opiekuna prawnego w kraju, pod którego piecza pozostaje dziecko).

Istnieje jednak kilka możliwości na uregulowanie sytuacji prawnej dziecka:
- złożenie przez rodzica zanim wyjedzie za granicę wniosku do sądu o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazana osobę pełnoletnią np. babcię, ciocię, siostrę),
- złożenie wniosku do sądu przez osobę, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodzica/ rodziców za granicę opiekunem prawnym dziecka.
W przypadku kiedy w szkole istnieje konieczność podjęcia przez rodzica decyzji dotyczącej dziecka (zagrożone dobro dziecka w jakiejkolwiek sferze: dydaktycznej, zdrowotnej, wychowawczej), a nie będzie możliwości skontaktowania się z nim, bo będzie przebywał za granica a uzyskane dane będą świadczyły o nieuregulowanej sytuacji prawnej dziecka, wówczas szkoła ma prawny obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji właściwy miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Wynika to bezpośrednio z art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stąd APEL DO RODZICÓW wyjeżdżających okresowo lub na czas nieokreślony za granicę o podjęcie działań zmierzających do uregulowania prawnej sytuacji dziecka.

 Więcej informacji na ten temat oraz pomoc w napisaniu wniosku uzyskać można u p. pedagog Marty Kamińskiej.

 

  

 
 
UCZNIOWIE

Samorząd Uczniowski
Plan lekcji 2011/2012
Kalendarz 2011/2012
Egzamin gimnazjalny
Podręczniki
Zdjęcia klas
Najlepsi uczniowieAnkieta

RODZICE

Rada Rodziców
Wywiadówki
Dokumenty szkolne 

PRZEDMIOTY
Informatyka
Fizyka
KALENDARZ
 

PRZYDATNE LINKI
Ministerstwo Edukacji
     Narodowej

 CEN Białystok
 Kuratorium Oświaty
      w Białymstoku
  http://www.interklasa.pl/
 http://www.oeiizk.waw.pl/
http://www.klanza.pl/
http://www.efs.pl/ 

 

© Copyright 2008  Gimnazjum w Płonce Kościelnej